Teatr wyobrażony. Funkcja dystopii w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza SłowackiegoAbstrakt

The article is an analysis of the function of dystopia in The Silver Dream of Salomea by Juliusz Słowacki. In this drama, dystopia is identified with an evil place which is the important part of space solutions in the world represented in the piece. A new view of Ukrainian steppe representation is possible thanks to this perspective. The analysis is focused not only on space solutions, but also on theatrical metaphors that represent the inside space of the steppe. As a result of the dystopic perspective, the formal solutions which reinforce the mystical concept of the world presented in the drama become quite conspicuous.

Słowa kluczowe

Słowacki; dystopia; dramat; teatr; scena

Aldridge Alexandra. 1984. The Scientific World View in Dystopia. Ann Arbor: UMI Research Press.

Balcerzan Edward. 2009. "Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa". Teksty Drugie 1-2.

Bielik-Robson Agata. 2004. Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków: Universitas.

Bizior Magdalena. 2006. Od egzotyki do mistycznej całości. Przemiany wizji zła w twórczości Juliusza Słowackiego. Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Cieśla-Korytowska Maria. 1986. "O wolności Mesjasza − Samuel Zborowski Juliusza Słowackiego". Znak 7-8.

Freudenberg Olga. 2009. Pochodzenie parodii. W Semantyka kultury, red. Ulicka Danuta. 54. Kraków: Universitas.

Goźliński Paweł. 2009. Bóg Aktor. Romantyczny teatr świata. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria.

Janion Maria. 1975. Gorączka romantyczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Janion Maria, Maria Żmigrodzka. 1978. Romantyzm i historia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jarmocik Piotr. 1991. "Sprawa Szatana i sprawa Kanclerza. Antynomie etyczne w Samuelu Zborowskim". Pamiętnik Literacki 1.

Kosiński Dariusz. 2007. Polski teatr przemiany. Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Kotliński Andrzej. 2012. Pola bitew. W Geografia Słowackiego, red. Siwicka Dorota, Marta Zielińska, 245. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna: Instytut Badań Literackich PAN.

Kowalczykowa Alina. 1992. Wstęp. W Sen srebrny Salomei, Słowacki Juliusz, 3. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ławski Jarosław. 2008. Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria.

Jarosław Ławski. 2005. Ironia i mistyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.

Masłowski Michał. 2001. Sen srebrny Salomei: symbol i rola. W Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego, 165. Izabelin: Świat Literacki.

Menninghaus Winfried. 2009. Wstręt: teoria i historia. Kraków: Universitas.

Moylan Tom. 2000. Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia. Boulder: Westview Press.

Nawarecka Lucyna. 2007. Wiara widząca. O wschodniochrześcijańskich kontekstach mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego. W Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. Borowska Małgorzata, Maria Kalinowska, Jarosław Ławski, Katarzyna Tomaszczuk. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pfister Manfred. 1988. The theory and analysis of drama. New York: Cambridge University Press.

Pilewicz Anna. 2007. Pomiędzy Genesis i Apokalypsis. O motywach teatralnych w "Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego. W Apokalipsa. Symbolika − tradycja − egzegeza, red. Korotkich Krzysztof, Jarosław Ławski, 284. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Białostockiego.

Powązka Elżbieta. 2008. Poetyka wyzwolenia. Genezyjski dialog antyku z barokiem w twórczości Juliusza Słowackiego. Kraków: Collegium Columbinum.

Przybylski Ryszard. 1982. Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Przybylski Ryszard. 1994. Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa: Sic!.

Ritz German. 2011. Poeta romantyczny i nieromantyczne czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy − pamiętniki polskie na tropach polskiej tożsamości. Kraków: Universitas.

Ruta-Rutkowska Krystyna. 2010. "Metateatralność, metadramatyczność, metatekstowość". Pamiętnik Literacki 2.

Ruta-Rutkowska Krystyna. 2004. Opowiadanie w dramacie. W Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Mitosek Zofia. Kraków: Universitas.

Rymkiewicz Jarosław Marek. 1981. Ludzie dwoiści (barokowa struktura postaci Słowackiego). W Problemy polskiego romantyzmu, t. 3, red. Żmigrodzka Maria., 71. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Saganiak Magdalena. 2012. Ezoteryczny apokryf platoński − dialogi filozoficzne Słowackiego. W Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, red. Grzęda Ewa, Marian Ursel. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Sisk David W. 1997. Transformations of Language in Modern Dystopias. Connecticut: Greenwood Press.

Tomkowski Jan. 1984. Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ubersfeld Anne. 1966. Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre. Paris: Belin.

Walsh Chad. 1962. From Utopia to Nightmare. New York & Evanston: Harper & Row.

Zgorzelski Czesław. 1980.Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają. W Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy: analizy i interpretacje, red. Makowski Stanisław, 161. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zwierzyński Leszek. 2008. Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żmigrodzka Maria. 1991. Samuel Zborowski jako dramat religijny. W Dramat i teatr religijny w Polsce, red. Sławińska Irena, Wojciech Kaczmarek. Towarzystwo Naukowe KUL.

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-02


Nabiałek, M. (2014). Teatr wyobrażony. Funkcja dystopii w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 345-362. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/220

Magda Nabiałek 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)