Nil SłowackiegoAbstrakt

The ways of presenting the Nile, as well as its roles in the works of Słowacki are to a large extent related to types of literary entity’s creation. Sometimes the river improves the cognitive opportunities, but sometimes it limits them. At times it appears to be the axis of the world, a place from which one can see the reality with a divine eye. Sometimes, however, it narrows down the perspective, blurs one’s sensitivity and leads one to a tanatic space like the mythological Styx does. The diversity of the river’s images and functions is driven mainly by the romantic subjectivity. It is variable, sometimes growing to the size of the absolute and full of almost cosmic energy, and sometimes shrinking, escaping from the world’s din, looking for the calm in a closed, isolated land of deadly dreams. The poet never follows the traditionally-established pattern of showing the Nile as a source of life and water which provides Egypt with economic welfare. Geography, economics and politics give way to a peculiar romantic humanism in Słowacki’s works. What truly matters is discovering and establishing the relationship between man and the nature, history and transcendence

Słowa kluczowe

Juliusz Słowacki; Nil; Egipt; mit; historia; wyobraźnia akwatyczna

Bator,Wiesław. Religia starożytnego Egiptu. Perspektywa religioznawcza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, trans. Jakub Wujek, vol. 1. Toruń: Wydawnictwo „KWE”, [bez roku wydania].

Budge, Ernest Alfred Wallis. Ozyrys. Symbolika przejścia na drugą stronę, trans. Maria Kuźniak. Poznań: BRAMA − Książnica Włóczęgów i Uczonych, 1994.

Budge, Ernest Alfred Wallis. The Book of the Dead: The Papyrus of Ani in the British Museum; the Egyptian Text with Interlinear Transliteration and Translation, a Running Translation, Introduction, etc. New York: Dover Publications, 1967.

Burkot, Stanisław. Polskie podróżopisarstwo romantyczne.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Chateaubriand, François René. Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, trans. Franciszek Salezy Dmochowski, ed. Paweł Hertz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française, vol. 1-24. Paris: Imprimerie impériale, 1809−1828.

Flaubert, Gustave. Notes de voyage, vol. 1-2, Paris: Louis Conard, 1910.

Gozdawa-Gołębiowska, Katarzyna. „Wrota zaświatów: na progu wieczności (egipska «Księga umarłych»)”. In Antropologia religii. Wybór esejów, ed. Rafał Fetner, vol. 4.

Warszawa: Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii UW, 2010.

Homer. Odyseja, trans. Lucjan Siemieński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich − Wydawnictwo, 1992.

Kleiner, Juliusz. Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.

Korsak, Julian. Poezje. Petersburg: drukiem Karola Kraya, 1830.

Kowalczykowa, Alina. Słowacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.

Laassner, Feliks. Pielgrzymka misyjna do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu w latach od 1843 do 1849 odbyta. Kraków: L. F. Karczewski, 1855.

Lévinas, Emmanuel. Trudna wolność. Eseje o judaizmie, trans. Agnieszka Kuryś, Jacek Migasiński. Gdynia: Wydawnictwo „ATEXT”, 1991.

Lurker, Manfred. Bogowie i symbole starożytnych Egipcjan, trans. Adam Łukaszewicz. Warszawa: „Czytelnik”, 1995.

Ławski, Jarosław. „Aleksandria − Nil − Nieskończoność. Egipt Juliusza Słowackiego” In Geografia Słowackiego, ed. Dorota Siwicka, Marta Zielińska. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2012.

Mann, Maurycy. Podróż na Wschód, vol. 1. Kraków: Nakładem drukarni „Czasu”, 1854.

Mickiewicz, Adam. Dzieła.Wydanie rocznicowe 1798−1998, vol.1, ed. CzesławZgorzelski. Warszawa: „Czytelnik”, 1993.

Neumanowa, Anna. Obrazy z życia na Wschodzie, vol. 1. Warszawa: Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1899.

Panikkar, Raimundo. „Czas i historia w tradycji indyjskiej: «Kala» i karman”. In Czas w kulturze, ed. Andrzej Zajączkowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.

Piwińska, Marta. Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1992.

Platon. Kratylos, trans. Witold Stefański. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1990.

Przybylski, Ryszard. Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982.

Sawrymowicz, Eugeniusz, ed. Korespondencja Juliusza Słowackiego, vol.1.Wrocław−Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich − Wydawnictwo, 1962.

Słowacki, Juliusz. Album rysunkowe z podróży na Wschód, ed. Ewa Grzęda. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009.

Słowacki, Juliusz. Dzieła wszystkie, ed. Juliusz Kleiner, vol. 1-17.Wrocław: Zakład im. Ossolińskich − Wydawnictwo, 1952−1976.

Słowacki, Juliusz. Dziennik podróży na Wschód. In idem, Dzieła, ed. Julian Krzyżanowski, vol. 11. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

Szturc, Włodzimierz, et Magdalena Bizior-Dombrowska, ed. Hieroglifem pisane dzieje... Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2007.

Wężyk, Władysław. Podróże po starożytnym świecie, vol. 2. Warszawa: W drukarni przy ulicy Rymarskiej ner 743, 1842.

Pobierz

Opublikowane : 2015-06-01


Krysowski, O. (2015). Nil Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 357-375. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/189

Olaf Krysowski 
Uniwersytet Warszawski  PolskaCopyright (c) 2019 Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa wersja 3.0  (CC-BY)