Cyklizm w listach Henryka Sienkiewicza


Abstrakt

Artykuł dotyczy słownictwa rowerowego oraz przybliża obraz kolarstwa w listach Henryka Sienkiewicza. Wstępne badania pokazują, że słownictwo rowerowe, choć niezbyt eksponowane w twórczości Sienkiewicza, pojawia się zarówno w kontekstach autobiograficznych, jak i w jego oficjalnej korespondencji (choć rzadziej). W niektórych
wypowiedziach można zauważyć, że pisarz dąży do promowania sportu, który uważa za aktywność odgrywającą bardzo ważną rolę w życiu indywidualnym i społecznym.

Słowa kluczowe

Sienkiewicz, leksyka, kolarstwo, socjolekt

Bibliografia podmiotowa

Sienkiewicz, H. (1977–2009). Listy (J. Krzyżanowski, red.; M. Bokszczanin, oprac.; M. Korniłowicz, konsult.), t. 1–5. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, H. (2002). Felietony warszawskie 1873–1882 (S. Fita, wyb. i oprac.). Warszawa: Wydawnictwo Typografika.

Bibliografia przedmiotowa

Drozdowski, M.M. (2002). Warszawa epoki Sienkiewicza. W: H. Sienkiewicz, Felietony warszawskie 1873–1882. (S. Fita, wyb. i oprac.), (7–26). Warszawa: Wydawnictwo Typografika.

Kubkowski, P. (2018). Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury.

Konczal, K., Kuczyńska-Koschany, K., Kołupajło, Z. (red.). (2015). Roweratura. O rowerze w literaturze i kulturze. Poznań: Stowarzyszenie Czasu Kultury.

Łuba-Wróblewska, J. (oprac.). (2010). Cykliści. Sympatycy, pasjonaci, mistrzowie 1886–1939. Warszawa: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią.

Wiertlewski, S. (2005). Noga podaje – kilka uwag o języku rowerowym. W: K. Stroński, S. Wiertlewski, W. Zabrocki (red.), Oblicza języka. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Zgółce w sześćdziesięciolecie urodzin (225–246). Stuttgart–Poznań: Ernst Klett Sprachen.

Wiertlewski, S. (2007). Czy język polski ulega pidżynizacji?, Język. Komunikacja. Informacja, 2, 125–136.

Wiertlewski, S. (2008). Metafora pojęciowa jako narzędzie rekonstruowania językowego obrazu świata w socjolekcie rowerowym, Język. Komunikacja. Informacja, 3, 79–89.

Wiertlewski, S. (2010). O pewnych osobliwościach socjolektu rowerowego, Język. Komunikacja. Informacja, 5, 101–110.

Wiertlewski, S. (2016a). Wiele słów, niewiele znaczeń? Synonimia i homonimia/polisemia w socjolekcie rowerowym, Język. Komunikacja. Informacja, 11, 73–85.

Wiertlewski, S. (2016b). Rower i jazda rowerem z perspektywy metafory konceptualnej. W: A. Czapla, M. Koper (red.), Język i sport (133–148). Lublin: Fotopia.

Wiertlewski, S. (2018). Zapożyczenia leksykalne w cyklolekcie. Investigationes Linguisticae, 40, 85–101.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Kozłowska, A. (2021). Cyklizm w listach Henryka Sienkiewicza. Prace Filologiczne, 76, 291–303. https://doi.org/10.32798/pf.875

Anna Kozłowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7465-9316