Nowa herezja? Semantyczne i pragmatyczne właściwości leksemu HEREZJA


Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad leksemem herezja. W pierwszej kolejności autorka ukazuje zmiany znaczeniowe, które odzwierciedlają się w danych leksykograficznych, oraz komentuje trzy wybrane definicje rzeczownika herezja. Następnie opisuje nowe połączenia wyrazowe i derywaty oraz przedstawia analizę sposobów używania wyrażeń ekoherezja i herezja ekologizmu.

Słowa kluczowe

słownictwo, łączliwość wyrazów, pragmatyka, nadawca, odbiorca

Inny słownik języka polskiego, t.1, red. M. Bańko, Warszawa 2000.

Kołakowski, L. 2010. Herezja, Kraków.

Linde S.B. Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814; wersja elektroniczna: http://kpbc.umk.pl/publication/8173 (dostęp: luty – maj 2020)

Masłowska, A. 1989. Kształtowanie się wtórnych znaczeń wyrazów pod wpływem obowiązującego w danym społeczeństwie systemu wartości. In: Język a kultura 2, 267-273.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969; wersja elektroniczna https://sjp.pwn.pl/doroszewski/herezja;5433076.html (dostęp: luty – maj 2020)

Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416371/display/Default

Słownik polszczyzny XVI wieku, t.8, red. M. R. Mayenowa; Wrocław 1966; wersja elektroniczna: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/18617/edition/28045/cont (dostęp: luty – maj 2020)

Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2008.

Waszakowa, K. 2017, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa, Warszawa.

Wielki słownik języka polskiego, red. Żmigrodzki: https://wsjp.pl/index.php?szukaj=herezja&pwh=0 (dostęp: luty – maj 2020)

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Dróżdż-Łuszczyk, K. (2021). Nowa herezja? Semantyczne i pragmatyczne właściwości leksemu HEREZJA. Prace Filologiczne, 76, 99–110. https://doi.org/10.32798/pf.870

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7465-4379