О тенденции к аналитизму в функционировании интернациональных аффиксов (на материале русского, польского и чешского интернет-дискурса)


Abstrakt

Tendencja do analityczności w funkcjonowaniu afiksów o statusie międzynarodowym (na przykładzie rosyjskiego, polskiego i czeskiego dyskursu internetowego)
Artykuł omawia derywaty hybrydalne utworzone przez rosyjskich, polskich i czeskich internautów za pomocą afiksów pochodzenia anglo-amerykańskiego (-инг/-ing, -(o)голик/-(o)holik) oraz tzw. „euro-łacińskich” afiksów -завр/-zaur/-saurus, -оид/-oid. Ewolucja typów słowotwórczych rzeczowników rosyjskich, polskich i czeskich utworzonych za pomocą tych nowych formantów międzynarodowych została krótko opisana w aspekcie porównawczym.

Резюме
В статье рассматриваются гибридные производные, созданные российскими, польскими и чешскими интернет-пользователями с помощью англо-американских аффиксов (-инг/-ing, -(o)голик/-(o)holik) и т.н. «евро-латинских» аффиксоидов -завр/-zaur/-saurus, -оид/-oid. Эволюция словообразовательных типов русских, польских и чешских существительных, образованных путем присоединения этих новых интернациональных формантов, была кратко описана в сравнительно-сопоставительном аспекте.

Słowa kluczowe

globalizacja, internacjonalizacja, anglicyzacja, słowotwórstwo, hybrydy; КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, интернационализация, англицизация, словообразование, гибриды

Bart, R. (2017). Mifologii. 4. izdanie. Moskva: Akademicheskiĭ proekt. Dʹi͡akov, A.I., Skvoret͡skai͡a, E. V. (2013). Suffiks -ing zavoevyvaet svoi pozit͡sii v russkom slovoobrazovanii, Sibirskiĭ filologicheskiĭ zhurnal, 4, 180–186.

Garaeva, L.I. (1987). Psikholingvisticheskiĭ analiz semanticheskoĭ struktury proizvodnogo slova. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk. Moskva.

Görlach, M. (1998). The Usage Dictionary of Anglicisms in Selected European languages: a report on progress, problems and prospects, Links & Letters, 5, 209–221.

Jadacka, H. (2001). System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kabakchi, V.V. (2009). I͡azyk moĭ, kamo gri͡adeshi? Globalizat͡sii͡a, «globanglizat͡sii͡a» i mezhkulʹturnai͡a kommunikat͡sii͡a”. W: V.E. Cherni͡avskai͡a, S. Zoli͡an (red.), I͡azyk v paradigmakh gumanitarnogo znanii͡a: XX vek (78–97). Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo SPbGUĖF.

Krysin, L.P. (1995). Iazykovoe zaimstvovanie: vzaimodeĭstvie vnutrennikh i vneshnikh fak ͡ - torov (na materiale russkogo iazyka sovremennosti), ͡ Rusistika segodnia͡, 1, 117–134.

Lotko, E. (2003), Co a jak ovlivňují inovační procesy ve slovní zasobě (na materiálu češtiny, slovenštiny a polštiny). W: Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Procesy innowacyjne w językach słowiańskich (101–115). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Marchand, H. (1960). The Categories and Types of Present-Day English Word-formation. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. Pozyskano z www.nnstoy.org/download/technology/Digital+Natives+-+Digital+Immigrants.pdf.

Shvedova, N.Iu., Lopatin, V.V. (1989). ͡ Kratkai͡a russkai͡a grammatika. Moskva: Russkiĭ i͡azyk.

Sologub, O.P. (2002). Usvoenie inoi͡azychnykh strukturnykh ėlementov v russkom i͡azyke. Pozyskano z http://www.philology.ru/linguistics2/sologub-02.html.

Vidanov, E. I͡u. (2012). Razvitie analitizma v sovremennom russkom slovoobrazovanii. Omsk: Variant-Omsk 2012.

Waszakowa, K. (1994). Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Waszakowa, K. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Waszakowa, K. (2019). Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI wieku jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXV, 179–194.

Zograf, G.A. (1990). Mnogoi͡azychie. W: V.N. I͡art͡seva (red.), Lingvisticheskiĭ ėnt͡siklopedicheskiĭ slovarʹ (89–90). Moskva: Sovetskai͡a ėnt͡siklopedii͡a.

Cловари и базы данных

Čeština 2.0. Slovník, který tvoříte vy od roku 2008. Pozyskano z https://cestina20.cz. Databáze heslářů slovníků Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Pozyskano z http:// lexiko.ujc. cas.cz/ heslare/search.php: dostęp 28.01.2020.

Görlach M. (red.). (2001). A Dictionary of European Anglicisms. Oxford: Oxford University Press.

Krysin, L.P. (2006). Tolkovyĭ slovarʹ inoi͡azychnykh slov. Moskva: Ėksmo.

Merriam–Webster Dictionary. Pozyskano z www.m-w.com.

Šimandl, J. (red.). (2013–2016.). Slovníku afixů užívaných v češtině. Pozyskano z http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-ing/-ink.


Opublikowane : 2021-12-30


Koriakowcewa, E. (2021). О тенденции к аналитизму в функционировании интернациональных аффиксов (на материале русского, польского и чешского интернет-дискурса). Prace Filologiczne, 76, 257–273. https://doi.org/10.32798/pf.867

Elena Koriakowcewa 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0701-1506