Современное русское словообразование: точки роста


Abstrakt

Słowotwórstwo współczesnego języka rosyjskiego: tendencje rozwojowe
Artykuł przedstawia mechanizmy tworzenia derywatów potencjalnych we współczesnym języku rosyjskim z uwzględnieniem czynników społeczno-kulturowych oraz pragmalingwistycznych. Autorka wskazuje na wagę wykorzystywanych w funkcji podstaw słowotwórczych słów kluczowych funkcjonujących w przestrzeni społeczno-kulturowej, jak również najistotniejszych wzorców derywacyjnych i afiksów słowotwórczych jako składowych przestrzeni derywacji. Na materiał ilustracyjny składają się rosyjskie neologizmy występujące w tekstach medialnych z początku XXI wieku.

Резюме
В статье исследуются возможности словообразовательного механизма современного русского языка в его социокультурном и прагмалингвистическом аспектах. Автор демонстрирует роль ключевых слов социокультурного пространства как базовых слов, а также ключевых элементов деривационного пространства ‒ словообразовательных моделей и словообразовательных аффиксов ‒ в современном
русском языке на материале неологизмов, наблюдаемых в российских медиатекстах начала XXI века. В исследовании использованы методы словообразовательного и семантического анализа неологизмов и их компонентов, а также метод контекстуального анализа.

Słowa kluczowe

neologizmy, internacjonalizacja, słowa kluczowe, afiksy słowotwórcze, wzorce derywacyjne; КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неологизмы, интернационализация, ключевые слова, словообразовательные аффиксы, словообразовательные модели

Kori͡akovt͡seva, E.I. (2016). Ocherki o i͡azyke sovremennykh slavi͡anskikh SMI (semantikoslovoobrazovatelʹnyĭ i lingvokulʹturologicheskiĭ aspekty). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Kori͡akovt͡seva, E.I. (2018). Internat͡sionalizat͡sii͡a, demokratizat͡sii͡a i «mediatizat͡sii͡a» slavi͡anskikh i͡azykov v uslovii͡akh globalizat͡sii (slovoobrazovatelʹnyĭ aspekt). W: E. Koriakowcewa (red.), Globalizacja a języki słowiańskie. Globalization and slavic languages (13–33). Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Universytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Kozulina, N.A., Levashov, E.A., Shagalova, E.N. (red.). (2009). Affiksoidy russkogo i͡azyka. Opyt slovari͡a-spravochnika. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorii͡a.

Nefli͡asheva, I.A. (2017). Okkazionalʹnoe slovo kak i͡avlenie postmodernistskoĭ ėstetiki. W: V.I. Suprun, S.V. Ilʹi͡asova (red.), Teorii͡a i praktika onomasticheskikh i derivatologicheskikh issledovaniĭ (324–346). Maĭkop: Izd-vo «Magarin O.G.».

Orekhov, B.V. (2014). Superminimum i nanoderzhava: prefiksoidy v i͡azyke interneta. W: I͡a.Ė. Akhapkina, E.V. Rakhilina (red.), Sovremennyĭ russkiĭ i͡azyk v internete (281–290). Moskva: I͡azyki slavi͡anskikh kulʹtur.

Rat͡siburskai͡a, L.V. (2020). Aktivnye derivat͡sionnye prot͡sessy kak otrazhenie i͡azykovoĭ kartiny mira. W: L.V. Rat͡siburskai͡a (red.), Lingvokognitivnye aspekty izuchenii͡a nat͡sionalʹnykh kont͡septosfer v sinkhronii i diakhronii (31–44). Nizhniĭ Novgorod: Izd-vo NNGU im. N.I. Lobachevskogo.

Ulukhanov, I.S. (2012). Slovoobrazovanie. Morfonologii͡a. Leksikologii͡a. Izbranye raboty po sovremennomu russkomu i͡azyku. Moskva: «Logos».

Waszakowa, K. (2005). Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Waszakowa, K. (2009). Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość. W: E. Koriakowcewa (red.), Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich (11–29). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.


Opublikowane : 2021-12-30


Рацибурская, Л. (2021). Современное русское словообразование: точки роста. Prace Filologiczne, 76, 469–479. https://doi.org/10.32798/pf.859

Лариса Рацибурская 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-9332-050X