Analyzability in Cognitive Grammar: A Reappraisal


Abstrakt

Artykuł poddaje analizie pojęcie rozkładalności znaczeń (analyzability) w świetle najnowszego modelu gramatyki kognitywnej Ronalda Langackera z 2016 r. Przyjmując za Langackerem, że funkcja (znaczenie) i struktura (forma) są – jak to ujmuje Langacker – „nierozłączne jak dwie strony monety”, przy czym „struktura jest zawsze zależna od pełnionej przez nią funkcji”, autor proponuje wersję rozkładalności zwaną przez nas rozkładalnością analityczną (analyst analizability) – utrwaloną i zakotwiczoną w tzw. zewnętrznym systemie symbolicznym (ESS) praktykę językoznawczą opartą na gruncie przyjętej przez badaczy teorii lingwistycznej.

Słowa kluczowe

rozkładalność znaczeń, znak językowy, gramatyka kognitywna, struktura, funkcja, zewnętrzny system symboliczny

Abdel-Raheem, A. (2019). Pictorial Framing in Moral Politics. A Corpus-Based Experimental Study. London: Routledge.

Donald, M. (1991). Origins of Modern Mind. Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge: Harvard University Press.

Donald, M. (2001). A Mind so Rare. The Evolution of Human Consciousness. New York: Norton and Company.

Dor, D. (2015). The Instruction of Imagination. Language As a Social Communication Technology. Oxford: Oxford University Press.

Forceville, Ch. (2014). Relevance Theory as model for analysing visual and multimodal communication. In: D. Machin (ed.), Visual Communication (51–70). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Górska, E. (2020). Understanding Abstract Concepts across Modes in Multimodal Discourse. A Cognitive Linguistic Approach. London: Routledge.

Kardela, H. (1991). Czy Noama Chomsky’ego gramatyka generatywna jest naukowym programem badawczym? W: H. Kardela, Z. Muszyński (red.), Noam Chomsky: Inspiracje i perspektywy (99–113). Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej UW.

Kardela, H. (2019a). On the dynamic nature of cognitive morphology. In: A. Bondaruk, K. Jaskuła (eds.), All Around the Word. Papers in Honour of Bogdan Szymanek (237–257). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kardela, H. (2019b). The symbolic pregnance of linguistic units. From syntactic patterns of fixed phrases to formulaic language use. In: B. Duda, R. Kiełtyka, E. Konieczna (eds.), Culture, Cognition, Discourse and Grammar. Cognitive Considerations on Formulaic Language (109–138). Berlin: Peter Lang.

Lakatos, I. (1978). The Methodology of Scientific Research Programmes (Philosophical Papers: Volume 1), J. Worrall and G. Currie (eds.), Cambridge: Cambridge University Press.

Langacker, R.W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R.W. (1991a). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 2. Descriptive Application. Stanford: Stanford University Press.

Langacker, R.W. (1991b). Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin: Mouton de Gruyter.

Langacker, R.W. (1988). An overview of Cognitive Grammar. In: B. Rudzka-Ostyn (ed.), Topics in Cognitive Linguistics (3–48). Amsterdam: John Benjamins.

Langacker, R.W. (2016). Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures. Lublin: The Maria Curie-Skłodowska University Press.

Langlotz, A. (2006). Idiomatic Creativity. A Cognitive-Linguistic Model of Idiom- Representation and Idiom-Variation in English. Amsterdam: John Benjamins.

Marzo, D. (2015). Motivation, compositionality, idiomatization. In: P.O. Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, F. Reiner (eds.), An International Handbook of the Languages of Europe. Volume 2: Word-Formation (Handbücher zur Sprach-und Kommunikationswissenschaft. Band 40.2.) (984–1001). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

Panther, K.-U., Thornburg, L. (2003). The Roles of Metaphor and Metonymy in –er Nominals. In: R. Dirven, R. Pörings (eds.), Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast (279–319). Berlin: Mouton de Gruyter.

Pérez-Sobrino, P. (2014). Meaning construction in verbomusical environments: Conceptual disintegration and metonymy, Journal of Pragmatics 70, 130–151.

Pérez-Sobrino, P. (2017). Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Piaget, J. (1945). La formation du symbole chez l’enfant. Neuchatel: Delachauc & Niestlé. Third edition 1964.

de Saussure, F. (2009 [1916]). Course in General Linguistics (Roy Harris, trans.). Chicago: Open Court.

Sonneson, G. (2007). From the meaning of embodiment to the embodiment of meaning: A study in phenomenological semiotics. In: T. Ziemke, J. Zlatev, R.M. Frank (eds.), Body, Language, and Mind: Embodiment. Vol. 1. (85–127). Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Sonneson, G. (2012). Semiosis beyond signs. On a two or three missing links on the way to human beings. In: T. Schilhab, F. Stjernfelt, T. Deacon (eds.), The Symbolic Species Evolved (81–95). Dordrecht: Springer.

Szymanek, B. (1988). Categories and Categorisation in Morphology. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ungerer, F., H.-J. Schmid. (2006). An Introduction to Cognitive Linguistics. Second edition. London: Pearson.

Zhang, W. (2016). Variation in Metonymy. Berlin: Mouton de Gruyter.


Opublikowane : 2021-12-30


Kardela, H. (2021). Analyzability in Cognitive Grammar: A Reappraisal. Prace Filologiczne, 76, 211–229. https://doi.org/10.32798/pf.855

Henryk Kardela 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0145-5659