Some Challenges of Metaphor and Metonymy Interpretation


Abstrakt

O niektórych trudnościach związanych z interpretacją metafory i metonimii
Artykuł oparty jest na podstawowym założeniu, że metodologia językoznawstwa kognitywnego – w szczególności konceptualizacja i teoria metafory pojęciowej – umożliwia prowadzenie szerzej zakrojonych i bardziej precyzyjnych analiz leksykalno-semantycznych. Niektóre zjawiska będące przedmiotem zainteresowania leksykologii, np. mechanizmy wyłaniania się nowych znaczeń leksemów (metafory i metonimie), mogą być rozpatrywane w szerszej perspektywie dzięki teorii metafory pojęciowej i metonimii. To ujęcie zainspirowało autorkę do sformułowania śmiałej tezy przedstawionej w artykule: jak się wydaje, nie można mówić o istnieniu metafor i metonimii, których nośnikami są czasowniki i przymiotniki. Wszystkie wystąpienia metafor lub metonimii są związane ze strukturami nominalnymi. Relacje leksykalne zachodzące w połączeniach składniowych polegają na tym, że czasowniki i przymiotniki dopasowują się do rzeczowników w taki sposób, aby aktywować metaforyczne lub metonimiczne rozszerzenie znaczenia danego rzeczownika.

Słowa kluczowe

metafora werbalna, metonimia werbalna, metafora przymiotnikowa, metonimia przymiotnikowa, polisemia, eurysemia, analiza pojęciowa, analiza składnikowa

Ageeva, N. (1990). Tipologiia i mekhanizmy glagol ͡ ʹnoĭ metonimii v sovremennom angliĭskom iazyke. Dissertat ͡ sii ͡ a kandidata filologicheskikh nauk ͡ : 10.02.04. Kiev. Retrieved from: http://cheloveknauka.com/tipologiya-i-mehanizmy-glagolnoy-metonimii-v-sovremennom-angliyskom-yazyke [date of access: 30.12.2020]

Amosova, N.N. (1963). Osnovy angliĭskoĭ frazeologii. Leningrad: LGU im. Zhdanova.

Apresi͡an, I͡u.D. (1995). Leksicheskai͡a semantika: izbrannye trudy. Tom I. 2-e izdanie. Moskva: Vostochnai͡a literatura RAN.

Birikh, A. (1995). Metonimii͡a v sovremennom russkom i͡azyke. München: Verlag Otto Sagner.

Croft, W., Cruse, D.A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Grickat, I. (1967). Stilske figure u svetlu jezičkih analiza, Naš jezik, n. s., 14/4, 217–235.

Dragićević, R. (2001). Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku: tvorbena i semantička analiza. Beograd: Institut za srpski jezik SANU.

Dragićević, R. (2010). Leksikologija srpskog jezika. Drugo izdanje. Beograd: Zavod za udžbenike.

Ivić, М. (1995). Lingvistički ogledi, 2. izdanje. Beograd: XX vek.

Klikovac, D. (2004). Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: XX vek.

Kovačević, M. (1999). Metonimija i sinegdoha, Srpski jezik, 4/1–2, 171–203.

Kolobaev, V. (1983). O nekotorykh smezhnykh i͡avlenii͡akh v oblasti leksiki (K voprosu o sootnoshenii polisemii i shirokoznachnosti slova), Inostarnnye i͡azyki v shkole, No 1, 4–5.

Litvinova, N.V. (2016). Semanticheskiĭ potent͡sial shirokoznachnogo glagola „delatʹ“ v i͡azykakh razlichnykh grup, Izv. Sarat. Un-ta, Nov. ser. Ser. Filologii͡a. Zhurnalistika, t. 16, vyp. 4, 371–375.

Pankina, M.F. (2013). Shirokoznachnostʹ i polisemii͡a, Lingvistika i mezhkulʹturnai͡a komunikat͡sii͡a, Nauchnyĭ vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arkhitekturnostroitelʹskogo universiteta, vypusk No 10, 7–12.

Stanojević M. (2013). Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa.


Opublikowane : 2021-12-30


Dragićević, R. (2021). Some Challenges of Metaphor and Metonymy Interpretation. Prace Filologiczne, 76, 87–98. https://doi.org/10.32798/pf.847

Rajna Dragićević 
University of Belgrade, Faculty of Philology, Department of Serbian Language with South Slavic Languages  Serbia
https://orcid.org/0000-0001-7833-1027