Derywacja semantyczna, czyli o słowotwórstwie inaczej


Abstrakt

Autorka artykułu broni tezy o tym, że znaczenie morfemu rdzennego warunkuje jego zdolność do przyłączania określonych afiksów słowotwórczych i ipso facto ma decydujące znaczenie dla funkcji gramatycznych derywatów (semantycznych i formalnych) zbudowanych na tym rdzeniu. Tytułowa derywacja semantyczna jest rozumiana jako przeniesienie podstawowego komponentu znaczeniowego morfemu rdzennego na wszystkie oparte na nim wyrazy pochodne.

Słowa kluczowe

konstanta semantyczna rdzenia, derywacja semantyczna, leksem, wyraz

Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Markoviḱ, M., Topolinjska, Z. (2019). Makedonski ~ Polski: Semantička derivacija na odbrani praslovenski koreni. Skopje: MANU.

Topolinjska, Z. (2017). Derywacja semantyczna. W: R. Dragićević (red.), Putevima reči: zbornik radova u čast Darinki Gortan Premk (341–344). Beograd: Univerzitet u Beogradu.

Topolinjska, Z. (2018a). Novi pravci vo istražuvanje vo domenot na zboroobrazuvanjeto, Literaturen zbor, 65, 5-22.

Topolińska, Z. (2018b). Miejsce słowotwórstwa w gramatyce pisanej według formuły „treść > forma”, Linguistica Copernicana, 15, 62–71. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2018.005

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Topolińska, Z. (2020). Derywacja semantyczna, czyli o słowotwórstwie inaczej. Prace Filologiczne, (75/2), 313–317. https://doi.org/10.32798/pf.814

Zuzanna Topolińska 
Македонска академија на науките и уметностите, Скопје  Macedonia
https://orcid.org/0000-0002-3400-0303