Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim


Abstrakt

Artykuł przedstawia zróżnicowanie pokoleniowe słownictwa z zakresu pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU wśród mieszkańców Zalesia (gm. Wartkowice, pow. poddębicki). W tym celu przeprowadzono rozmowy z ośmiorgiem informatorów z trzech grup pokoleniowych. Pod uwagę wzięto też więzi rodzinne łączące niektóre osoby. Przeprowadzone badania pozwalają również wskazać, w jaki sposób ewoluuje język zalesian wraz z rozwojem technik grzewczych.

Słowa kluczowe

ogrzewanie domu, pokolenie, język rodzinny, Zalesie, słownictwo

Dejna, K. (1987). Atlas gwar polskich. Kwestionariusz – notatnik. Łódź: Instytut Języka Polskiego PAN.

Doroszewski, W. (red.). (1958). Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego. Z. 3. Technika ludowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Dubisz, S. (2015). Kategoria pokolenia w badaniach lingwistycznych. W: E. Wierzbicka-Piotrowska (red.), Dialog pokoleń (33–40). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Karaś, H. (red.). (2010). Dialekty i gwary polskie. Pozyskano z http://www.dialektologia.uw.edu.pl [data dostępu: 17. 06. 2017].

Kobus, J., Stępień, M. (kier.). (2016). Zasady opracowania słownika. W: Ocalić od zapomnienia – badamy język mieszkańców wsi gminy Czerniejewo (15–17). Poznań: Instytut Filologii Polskiej UAM.

Markowski, A. (1992). Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. T. 1. Cz. 5. Założenia podziału zasobu słownego polszczyzny na pola tematyczne. Siatka pól leksykalno-semantycznych współczesnego języka polskiego (79–94). Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Miodunka, W. (1980). Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Osowski, B. (red.). (2018). Słowo wstępu. W: Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego (5–13). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ossowska, M. (1983). Koncepcja pokolenia. W: M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce: miscellanea (500–503). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sagan-Bielawa, M. (2010). Pokolenie w polskich badaniach socjolingwistycznych. W: R. Przybylska i in. (red.), Symbolae Grammaticae in honorem Boguslai Dunaj (497–502). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sagan-Bielawa, M. (2011). Historyczna i ahistoryczna koncepcja pokolenia w polskich badaniach socjolingwistycznych. W: K. Wojtczuk, M. Jasińska (red.), Polszczyzna trzech pokoleń. Podobieństwa i różnice (21–28). Siedlce: Akademia Podlaska.

Sierociuk, J. (2003). Założenia metodologiczne badań języka wsi, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, 11, 131–136.

Sierociuk, J. (2010). Założenia metodologiczne regionalnych słowników gwarowych powstających przy współudziale środowisk lokalnych. W: H. Kurek i in. (red.), Studia Dialektologiczne 4 (135–143). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Sierociuk, J. (2016). Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania, Gwary Dziś, 8, 67-78. Pozyskano z http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/gwary/gwary8_2016.html [data dostępu: 17.06. 2017].

Urbańczyk, S. (1962). Zarys dialektologii polskiej. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilkoń, A. (1987). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Zagłoba, K. (2020). Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim. Prace Filologiczne, (75/2), 373–386. https://doi.org/10.32798/pf.690

Katarzyna Zagłoba 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3160-4785