Postawa autonomiczna studenta a strategie uczenia się języka polskiego (studium przypadku)


Abstrakt

Artykuł prezentuje studium przypadku studentki poznającej język polski od podstaw na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego. Stanowi ono opis jej przekonań i postaw wobec poznawanego języka oraz strategii uczenia się, które korelują z udanym nabycie języka polskiego jako obcego. Dane jakościowe były zebrane za pomocą ankiety zawierającej pytania otwarte i wywiadu narracyjnego, a także obserwacji uczestniczącej. Celem ankiety było ujawnienie związku pomiędzy dobrymi osiągnięciami w nauce języka a przekonaniami studentki na temat metod i technik uczenia się języka. Jednym z podstawowych i najbardziej powszechnie uznawanych ograniczeń badań przypadku jest brak uogólnienia, ale należy mieć nadzieję, że wyniki te przyczynią się do lepszego zrozumienia korelacji między postawą autonomiczną uczącego się a udanym nabyciem nowego języka i kultury.

Słowa kluczowe

motywacja, język polski jako obcy, autonomia ucznia

Ehrman, M. (2008). Personality and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (61–72). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511497667.007.

Fedorowicz, I. (2016). „Filologia kłopotliwej mniejszości”. Wczoraj i dzisiaj polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 16, 103–117. Pozyskano z http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.103-117.pdf [data dostępu: 23.09.2019].

Geben, K., Ramonienė, M. (2015). Language use and self-identification: The case of Lithuanian Poles, Sociolinguistic Studies, Vol. 9.2–9.3, 243–267. DOI: 10.1558/sols.v9i2.26387.

Griffiths, C. (2008). Strategies and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (83–98). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511497667.009.

Hinton, M. (2013). An Aptitude for Speech: The Importance of Mimicry Ability in Foreign Language Pronunciation. W: E. Waniek-Klimczak, L.R. Shockey (red.), Teaching and Researching English Accents in Native and Non-native Speakers, Second Language Learning and Teaching (105–110). Berlin–Heidelberg : Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-24019-5_8.

Hu, X., Ackermann, H., Martin, J.A., Erb, M., Winkler, S., Reiterer, S.M. (2013). Language aptitude for pronunciation in advanced second language (L2) learners: behavioural predictors and neural substrates, Brain and Language, 127 (3), 366–376.

Lankiewicz, H. (2018). Sukces w nauce języka obcego w świetle podejścia ekologicznego, Applied Linguistic Papers, 25/1, 99–115. Pozyskano z http://bazhum.muzhp. pl/media//files/Applied_Linguistic_Papers/Applied_Linguistic_Papers-r2018-t25-n1/Applied_Linguistic_Papers-r2018-t25-n1-s99-115/Applied_Linguistic_Papersr2018-t25-n1-s99-115.pdf [data dostępu 23.09.2019].

Lim, H.-Y. (2002). The interaction of motivation, perception and environment: one EFL learner’s experience, Hong Kong Journal of Applied Linguistics, 7(2), 91–106.

Lipińska, E., Seretny, A. (2006). Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka obcego. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (29–56). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Martinez, H. (2008). The subjective theories of student teachers: Implications for teacher education and research on learner autonomy. W: T. Lamb, H. Reinders (red.), Learner and Teacher Autonomy: Concepts, realities, and response, AILA, Applied Linguistics Series 1, 103–124. DOI.org/10.1075/aals.1.11mar.

Nyikos, M. (2008). Gender and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (73–82). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511497667.008.

Pawłowska, A. (2008). Rola błędu językowego w rozwijaniu samooceny i motywacja uczących się, Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol. 2.2. Pozyskano z https:// www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/Tom%202.pdf, [data dostępu: 23.09.2019].

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo akademickie Żak.

Oxford, R.L. (2003). Toward a more systematic model of L2 learner autonomy. W: D. Palfreyman, R.C. Smith (ed.), Learner autonomy across cultures (75–91). Hampshire–New York: Palgrave Macmillan.

Oxford, R.L. (2017). Teaching and Researching Language Learning Strategies: Self-Regulation in Context. London–New York: Routledge.

Ranta, L. (2008). Aptitude and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (142–156). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511497667.014.

Seretny, A. (2006). Autonomia uczącego się – wprowadzenie do zagadnienia. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (99–113). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Smuk, M. (2018). Przekonania hamulcem innowacyjnego myślenia, Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 50/1, 29–43. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.50.1.3.

Ushioda, E. (2008). Motivation and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (19–34). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511497667.004.

White, C. (2008). Beliefs and good language learners. W: C. Griffiths (red.), Lessons from Good Language Learners (121–130). Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511497667.012.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Geben, K. (2020). Postawa autonomiczna studenta a strategie uczenia się języka polskiego (studium przypadku). Prace Filologiczne, (75/2), 29-43. https://doi.org/10.32798/pf.689

Kinga Geben 
Uniwersytet Wileński  Litwa
https://orcid.org/0000-0001-6107-0190