Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej


Abstrakt

Niniejszy tekst podejmuje dyskusję nad specjalnym typem fraz, które, choć pojawiają się w wyrażeniach cytacyjnych, nie stanowią fragmentów cytowanej wypowiedzi. Frazy tego typu wprowadzają jednak zmienne sygnalizujące brakujące człony wypowiedzi źródłowej. Przedstawiona analiza ukazuje pewien ciekawy problem: wypowiedzi cytacyjne zachowują się jednocześnie jak jednostki semantycznie proste i złożone, co stanowi istotny problem dla analizy formalnej. Przekonujące rozwiązanie, jak starałem się pokazać,
można zaproponować, zakładając, że mechanizmy mające zasadniczo charakter słowotwórczy są traktowane jako operacje zdefiniowane dla ukształtowanych już struktur składniowych. W tym sensie tekst ten dostarcza argumentu na rzecz zunifikowania morfologii i składni do jednego mechanizmu morfoskładniowego, rozwijanego w literaturze w m.in. w ramach programu A. Marantza (1996, 1997).

Słowa kluczowe

mowa cytacyjna, cudzysłów, przytaczanie, metajęzyk, zmienne

Ajdukiewicz, K. (1967). Intensional expressions, Studia Logica, 20 (1), 63–86.

Boeckx, C. (2012a). Phases beyond explanatory adequacy. W: Á.J. Gallego (ed.), Phases: developing the framework (45–66). Berlin: Walter de Gruyter.

Boeckx, C. (2012b). Syntactic islands. New York: Cambridge University Press.

Bogusławski, A. (2007). A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa: BEL Studio

Chierchia, G. (1995). Individual-Level Predicates as Inherent Generics. W: G. Carlson, F.J. Pelletier (ed.), The Generic Book (176–223). Chicago: Chicago University Press.

Chomsky, N. (2001). Derivation by phase. W: M. Kenstowicz (ed.), Ken Hale: a life in Language (1–52). Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (2008). On Phases. W: R. Freidin et al. (ed.), Foundational Issues in Linguistic Theory. Essays in Honor of Jean–Roger Vergnaud (133–167). Cambridge, MA: The MIT Press.

Chomsky, N. (2013). Problems of Projection, Lingua, 130, 33–49.

Chomsky, N. (2015). Problems of projection: extensions. W: E. Di Domenico et al. (ed.), Structures, Strategies and Beyond: Studies in honour of Adriana Belletti (1–16). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.

Clark, H., Gerrig, R. (1990). Quotations as demonstrations, Language, 66(4), 764–805.

Davidson, D. (1979). Quotation, Theory and decision, 11 (1), 27–40.

Fox, D. (2002). Antecedent-contained deletion and the copy theory of movement, Linguistic Inquiry, 33(1), 63–96.

Fox, D. (2003). On Logical Form. W: R. Hendrick (ed.), Minimalist Syntax (82–123). Oxford: Blackwell.

Gaskin, R., Hill, D.J. (2013). Reach’s Puzzle and Mention, Dialectica, 67 (2), 201–222.

Geach, P. (1957). Mental acts. Their content and their objects. London: Routledge & Kegan Paul.

Harry, J.C. (2014). Journalistic quotation: Reported speech in newspapers from a semiotic linguistic perspective, Journalism, 15(8), 1041–1058.

Heim, I., Kratzer, A. (1998). Semantics in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.

Maier, E. (2014). Pure Quotation, Philosophy Compass, 9(9), 615–630.

Maier, E. (2018). Quotes as complements: A Kratzerian approach (praca nieopublikowana). University of Groningen.

Marantz, A. (1996). “Cat” as a phrasal idiom: Consequences of late insertion in Distributed Morphology (praca nieopublikowana). MIT.

Marantz, A. (1997). No Escape from Syntax: Don’t Try Morphological Analysis in the Privacy of Your Own Lexicon, University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 4 (2), 201–225.

Marantz, A. (2007). Phases and words. W: S.-H. Choe (ed.), Phases in the Theory of Grammar (191–222). Seoul: Dong In.

Pafel, J. (2011). Two dogmas on quotation. W: E. Brendel et al. (ed.), Understanding Quotation (249–276). Berlin–New York: Mouton de Gruyter.

Potts, C. (2007). The dimensions of quotation. W: Ch. Barker, P. Jacobson (ed.), Direct Compositionality (405–431). New York: Oxford University Press.

Quine, W. (1960). Word and object. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Saka, P. (2013). Quotation, Philosophy Compass, 8(10), 935–949.

Sudo, Y. (2013). Metalinguistic Quantification: Evidence from Japanese Wh-doublets (praca nieopublikowana). Institut Jean Nicod.

Tarski, A. (1933/1995). Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. W: J. Zygmunt (red.), Pisma logiczno-filozoficzne, Tom I: Prawda (13–172). Warszawa: PWN.

Werning, M. (2005). Right and wrong reasons for compositionality. W: G. Schurz et al. (ed.), The compositionality of meaning and content (285–309). Frankfurt: Ontos Verlag.

Żabowska, M. (2017). Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu ten i ten, to i to, tak a tak, LingVaria, 23(1), 115–129.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Wiślicki, J. (2020). Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej. Prace Filologiczne, (75/2), 361–372. https://doi.org/10.32798/pf.688

Jan Wiślicki 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9293-4593