Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Cechy semantyczne czasowników STWORZYĆ i UTWORZYĆ


Abstrakt

W artykule autorka dokonuje krytycznej analizy definicji słownikowych czasowników stworzyć i utworzyć, które traktuje jako wyrazy bliskoznaczne względem niedefiniowalnego czasownika robić, a następnie na podstawie analizy przykładów z NKJP i Internetu opisuje cechy semantyczne wybranych jednostek, wskazując przy tym różnice znaczeniowe między nimi.

Słowa kluczowe

czasownik robić, jednostki elementarne, składnia, synonimy

Apresjan, J.D. (1995). Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Tłum. Z. Kozłowska i A. Markowski. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum.

Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Tłum. A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Bańko, M. (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogusławski, A. (1991). Semantic Primes for Agentive Relations, Lingua Posnaniensis, XXXII/XXXIII, 39–64.

Bogusławski, A. (2007). A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski, A. (2008a). O konieczności istnienia. Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski, A. (2008b). Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Warszawa: Wydawnictwo TAKT.

Danielewiczowa, M. (2012). W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. Warszawa: BEL Studio.

Dobaczewski, A. (2002). Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Doroszewski, W. (red.). (1958–69). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Duraj-Nowosielska, I. (2007). Robić coś i coś powodować. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Grochowski, M. (1975). Środek czynności w strukturze zdania: narzędzie, substancja, materiał. Wrocław: Ossolineum.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). (1999). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lohn, W., Styś, S. (red.). (1962). Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim Jakuba Wujka. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Nagórko, A., Łaziński, M., Burkhardt, H. (2004). Dystynktywny słownik synonimów. Kraków: Universitas.

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.). (2012 z http://nkjp.pl/ [data dostępu: 20.09.2020].

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. (2003). Wyd. 5. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum.

Świderkówna, A. (2006). Rozmowy o Biblii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wierzbicka, A. (2010). Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Żmigrodzki, P. (2007–). Wielki słownik języka polskiego. Pozyskano z http://www.wsjp.pl [data dostępu: 23.09.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Świątek, A. (2020). Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Cechy semantyczne czasowników STWORZYĆ i UTWORZYĆ. Prace Filologiczne, (75/2), 297–312. https://doi.org/10.32798/pf.684

Agnieszka Świątek 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9215-2030