Więcej nie znaczy lepiej. O Ebbie, która ma dwa domy – w utworze Riikki Ala-Harji


Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich 30 lat, wraz ze stopniową zmianą struktury społecznej Finlandii, motyw różnie rozumianej wielokulturowości stał się powszechny w fiń­skiej literaturze dziecięcej. Wśród tekstów poruszających tę tematykę znajduje się cykl o Ebbie autorstwa Riikki Ala-Harji, przedstawiający historię tej bohaterki i jej przemyślenia na tematy związane z tożsamością narodową, przynależnością do różnych grup społecznych, a także innymi wyzwaniami współczesnego świata. Artykuł stanowi analizę pierwszej części serii, książki Kahden maan Ebba [Ebba z dwóch krajów] (2017), zestawioną z danymi statystycznymi dotyczącymi obecno­ści dzieci we współczesnym społeczeństwie fińskim.

Słowa kluczowe

dziecko; fińska literatura dziecięca; Kahden maan Ebba [Ebba z dwóch krajów]; Riikka Ala-Harja; rodzina patchworkowa; wielokulturowość

Ala-Harja, R. (2017). Kahden maan Ebba. Otava.

Ala-Harja, R. (2018). Kahden perheen Ebba. Otava.

Ala-Harja, R. (2020). Kahden isän Ebba. Otava.

Heikkilä-Halttunen, P. (2013). Lastenkuvakirjojen pitkä tie tasa-arvoisiin esitystapoihin. W: A. Rastas (red.), Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa (s. 27–61). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Katajavuori, R., Savolainen, S. (2017). Mennään jo naapuriin. Tammi.

Keski-Petäjä, M., Pietiläinen, M. (2020, 16 listopada). Miltä lasten Suomi näyttää tilastoissa – Lasten määrä ja osuus väestössä historiallisen pieni. Tilastokeskus. Pobrane 3 lutego 2022 z: https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/milta-lasten-suomi-nayttaa-tilastoissa-lasten-maara-ja-osuus-vaestossa-historiallisen-pieni/.

Koski, M. (2008). Kurkista kuvakirjaan. Kuvakirjojen valikoimaluettelo vuosilta 2006– 2007. BTJ Kirjastopalvelu.

Lastenkirjainstituutti. (2020). Kirjakori: Lastenkirjatilastot ja -näyttely. Pobrane 3 lutego 2022 z: https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tietoa-ja-tilastoja/kirjakori.

Lehikoinen, A.-M. (2004). Sikuriinan salaisuudet. WSOY.

Löytty, O. (2005). Toiseus. Kuinka tutkia kohtaamisia ja valtaa. W: A. Rastas, L. Huttunen, O. Löytty (red.), Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta (s. 161–189). Vastapaino.

Mander, S. (2017). Avain hukassa. S&S.

Pesonen, J. (2013). Xing, Sikuriina sekä Tatu ja Patu. Monimuotoinen monikulttuurisuus 2000-luvun lastenkirjoissa. W: Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa (s. 62–82). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pesonen, J. (2021). Family in Finnish picturebooks: Playful books challenging the normative representation of family. W: J. Deszcz-Tryhubczak, I. B. Kalla (red.), Children’s literature and integrational relationships: Encounters of the playful kind (s. 225–241). Palgrave Macmillan.

Pobierz

Opublikowane : 2022-08-12


Podlaska, M. (2022). Więcej nie znaczy lepiej. O Ebbie, która ma dwa domy – w utworze Riikki Ala-Harji. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(1), 107-115. https://doi.org/10.32798/dlk.941

Magdalena Podlaska  magdalena.podlaska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0431-4552

Magdalena Podlaska – mgr, pracuje w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wielokulturowości w fińskich informacyjnych książkach ob­razkowych. Kontakt: magdalena.podlaska@ug.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl