Nowoczesność tradycyjnej humanistyki

Wróblewska, V. (red.). (2019). Słownik polskiej bajki ludowej (t. 1–3). WN UMK.


Abstrakt

Słownik polskiej bajki ludowej pod redakcją Violetty Wróblewskiej (2019) nawiązuje do metodologii Aarnego i Thompsona, a w odniesieniu do badań rodzimych - strukturalistycznego podejścia Krzyżanowskiego, wykorzystuje również nowoczesne narzędzia interpretacyjne wypracowane na gruncie gruncie kulturowej teorii literatury, folklorystyki antropologicznej, narratologii, etnografii, etnolingwistyki i dialektologii. Tak różnorodne narzędzia umożliwiły wszechstronną interpretację motywów, zjawisk, konwencji i gatunków bajki ludowej, zagadnień kulturowych, językowych i literackich. Zasadniczym celem przedsięwzięcia była analiza zagadnień związanych z bajką polską: interpretacja zróżnicowanych terytorialnie najsłynniejszych motywów zapisanych w dokumentach źródłowych z XIX i XX wieku, analiza komparatystyczna polskiej bajki ludowej ze zbiorami europejskimi oraz Biblią i tradycją chrześcijańską (np. żywotami świętych), a także analiza obecności motywów bajkowych w nieludowych tekstach i zjawiskach kultury współczesnej, przede wszystkim popularnej i zorientowanej na publiczność dziecięco-młodzieżową.

Słowa kluczowe

folklor; kultura dziecięca i młodzieżowa; kultura popularna; polska bajka ludowa; Violetta Wróblewska

Chrobak, M., Wądolny-Tatar, K. (red.). (2016). Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. TAiWPN Universitas.

Cocchiara, G. (1971). Dzieje folklorystyki w Europie (W. Jekiel, tłum., J. Krzyżanowski, wstęp). PIW.

Engelking, A. (2000). Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. „FUNNA”.

Kapełuś, H., Krzyżanowski J. (red.). (1970). Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kapełuś, H., Krzyżanowski J. (red.). (1982). Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918. PWN.

Kostecka, W. (2014). Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką. Wydawnictwo SBP.

Kowalski, P. (1990). Współczesny folklor i folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych. PTL.

Kowalski, P. (2004). Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji. WUJ.

Krzyżanowski, J. (1962). Polska bajka ludowa w układzie systematycznym (t. 1, wątki 1–999). Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krzyżanowski, J. (1963). Polska bajka ludowa w układzie systematycznym (t. 2, wątki 1000–8256). Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Krzyżanowski, J. (1965). Bajka ludowa. W: J. Krzyżanowski, (red.) Słownik folkloru polskiego (s. 27–57). Wiedza Powszechna.

Krzyżanowski, J. (1980). W świecie bajki ludowej (H. Kapełuś, red., wstęp). PIW.

Ługowska, J. (1981). Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Markowski, M. P. (2013). Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki. TAiWPN Universitas.

Ruszała J. (2000). Robinsonada w literaturze polskiej. Teoria, typologia, bohater, natura. Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Schulz, B. (1936). Mityzacja rzeczywistości. W: K. Hagermajer-Kwiatek, A. Karpowicz, J. Kowalska-Leder, (red.) Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów (s. 467–468). Wydawnictwa UW. (wyd. oryg. 1936).

Sulima, R. (2006). Folklorystyka i etnolingwistyka a horyzont poznawczy antropologii kultury. Etnolingwistyka, 18, 121–128.

Tabaszewska, J. (2013). „Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – przykład inter- czy transdyscyplinarności?. Studia Europaea Gnesnensia, 8, 113–130.

Waksmund, R. (1987). Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Wróblewska, V. (2014). Od potworów do znaków pustych. Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci. WN UMK.

Wróblewska, V. (red.). (2019). Słownik polskiej bajki ludowej (t. 1–3). WN UMK.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Leszczyński, G. (2021). Nowoczesność tradycyjnej humanistyki. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 182-190. https://doi.org/10.32798/dlk.843

Grzegorz Leszczyński  gmleszcz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7784-2730

Grzegorz Leszczyński – prof. dr hab., pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (jako kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej oraz dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum). Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę drugiej połowy XIX wieku. Kontakt: gmleszcz@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Polityka Open Access
Wszystkie artykuły prezentowane na łamach „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” są publikowane w otwartym dostępie na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że:

  • mogą być udostępniane i cytowane pod warunkiem jednoznacznego i klarownego wskazania autora/autorki/autorów/autorek przywoływanego tekstu;
  • nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczałyby innych w wykorzystywaniu tekstu na warunkach określonych w licencji.

Więcej informacji: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl